Hiện đang công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Đình Tuyến cùng các cộng sự trong đơn vị nghiên cứu đã nghiên cứu và sáng tạo ra rất nhiều các sản phẩm và giải pháp hỗ trợ bà con nông dân trong canh tác và sản xuất.

Cụ thế các sản phẩm, chế phẩm và giải pháp là:

  • Về nuôi trồng thủy sản
  • Xử lý môi trường nông nghiệp
  • Xử lý nước ao hồ và nước thải
  • Chăn nuôi gia súc và gia cầm
  • Canh tác và trồng trọt.

Xem các giải pháp của GNM Group cùng PGS.TS Nguyễn Đình Tuyến và các cộng sự thực hiện

Danh sách cộng sự cùng PGS.TS Nguyễn Đình Tuyến nghiên cứu:

TT Họ và tên Học hàm, học vị, chức danh khoa học Cơ quan công tác
1 Nguyễn Đình Tuyến PGS.TS.NCVCC Viện Hóa học
2 Nguyễn Thị Thu An ThS Viện Hóa học
3 Nguyễn Quyết Tiến TS Viện Hóa học
4 Nguyễn Quảng An ThS Viện Hóa học
4 Hà Phương Long KS Viện Hóa học
5 Nguyễn Thị Nhàn KS Viện Hóa học